JAN MARCINIAK BIOMATERIAY PDF

June 17, 2020 0 Comments

View the profiles of people named Jan Marciniak. Join Facebook to connect with Jan Marciniak and others you may know. Facebook gives people the power to. Contribute to IMDb. Add a bio, trivia, and more. Update information for Jan Marciniak». Quick Links. Biography · Awards · Photo Gallery · Filmography (by Job). Mariana Zicari di Monte, Jan Vatavuk, Antonio Augusto Coutoand Marciniak, J.: Biomateriay, Wydawnictwo Politechniki Slaskiej.

Author: Tauzuru Meztizshura
Country: Bangladesh
Language: English (Spanish)
Genre: Video
Published (Last): 4 February 2017
Pages: 373
PDF File Size: 1.95 Mb
ePub File Size: 2.99 Mb
ISBN: 301-9-94215-764-9
Downloads: 48348
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Tojora

Published on Jan View Download IIIStanisaw GuzowSkI, Maciej MIchnejInfluence of technological methods increasing surface layer durability on axles fretting wear in railway wheel setsWpyw technologicznych metod podwyszenia trwaoci warstwy wierzchniej na zuycie frettingowe osi kolejowych zestaww koowych Numerical analy-sis and experimental testsStany zakrytycznych deformacji pskorupowych konstrukcji walcowych z duymi wykrojami w warunkach obcie eksploatacyjnych.

Analiza numeryczna i badania eksperymentalne Influence of technological methods incre-asing surface layer durability on axles fretting wear in railway wheel sets. The article presents studies whose aim is to use such technologies of improving surface layer of a wheel seat that would eliminate fretting wear.

The studies were carried out on a simplified physical model of an actual connection between the ajn and the axle of a wheel set with a self-acting wheel track change.

The results of carried out wear studies show that fretting wear development can be successfully biimateriay when metallic coating in the form of molybdenizing is used.

Guzowski s, Michnej M. Wpyw technologicznych metod podwyszenia trwaoci biomatteriay wierzchniej na zuycie frettingowe osi kolejowych zestaww koowych. W niniejszym artykule przedstawiono badania majce na celu zastosowanie takich techno-logii ulepszania warstwy wierzchniej podpiacia zestawu koowego, ktre eliminowaoby zuycie frettingowe. Badania zostay przeprowadzone na uproszczonym bjomateriay fizycznym rzeczywistego poczenia uan i osi zestawu koowego z samoczynn zmian rozstawu k.

Wyniki przeprowadzonych bada zuyciowych wskazuj, e obrbk skutecznie ograniczajca rozwj zuycia frettingowego moe by zastosowanie powoki metalicz-nej w postaci molibdenowania. Biomaterjay badania wskazuj na marconiak moliwo zastosowania tego rozwizania w rzeczywistej eksploatacji. Zastosowanie metody Bayesa do analizy uszkodze uszczelnie z uwzgldnieniem wspwystpujcych procesw degradacji o charakterze niekonkurujcym. Analiza degradacji jest skuteczn metod analizy niezawodnociowej w przypadkach gdy dane s skpe lub trudne do zaobserwowania.

W badaniach czsto wykorzystuje si analiz wspwystpujcych degradacji z zastosowaniem modelu zagroe konkurujcych. Jednak w rzeczywistoci, awaria systemu czsto jest wynikiem wystpienia degradacji niekonkurujcych, t. Aby uwzgldni t relacje biomaterlay niekonkurujcymi procesami degradacji, w artykule przedstawiono nowy model mzrciniak sucy do analizy wspwyst-pujcych procesw degradacji.

Proponowany model zilustrowano za pomoc studium przypadku rozdzielnika suwakowego. Przedstawiony w pracy model niezawodnoci skonstruowano w oparciu o proces gamma. Do oszacowania parametrw modelu oraz indeksw niezawodnoci zastosowano metod Bayesa z uwzgldnieniem niepewnoci. Uzyskane wyniki mona wykorzysta w przyszoci jako cenne dane do dalszej analizy degradacji i podejmowania decyzji z uwzgldnieniem niepewnoci.

A bayesian approach for sealing failure analysis considering the non-competing relationship of mul-tiple degradation processes. Degradation analysis is an effective method for reliability analysis when failure time data is rare or hard to observe. Multiple degradation analysis with com-peting risk model is nan used to implement the degradation analysis.

To handle this non-competing relationship of multiple degradation processes, this paper presents a new reliability model biomateeiay multiple degradation processes analysis. The proposed model is demon-strated through a case-study of a spool valve. The Bayesian method is used to obtain the estimations of model parameters and reliability indexes by taking account of uncertainty.

The results can then be further used as valuable information for further degradation analysis and decision-making considering uncertainty.

Stany zakrytycznych deformacji pskorupowych konstrukcji walcowych z duymi wykrojami w warunkach obcie eksploatacyjnych. Analiza numeryczna i badania eksperymentalne. W pracy zaprezentowano wyniki modelowych bada eksperymentalnych cienkociennych, skrcanych struktur walcowych zawierajcych due wykroje. Przeanalizowano wpyw sztywnoci ramy wzmacniajcej wykrj na posta i wielko deformacji zakrytycznych, wystpujcych w warunkach eksploatacji.

SPIS TRECI CONTENTS

Zaproponowano metodyk okrelania alterna-tywnych rozwiza konstrukcyjnych szkieletu struktury, zapewniajce popraw trwaoci eksploatacyjnej, w oparciu o narzdzia numeryczne. Post-buckling deformation states of semi-monocoque cylindrical structures with large cut-outs under operating load conditions. Numerical analysis and expe-rimental tests. The paper is a presentation of experimental model studies on thin-walled cylindrical structures containing large cut-outs subject to torsional deflection.

  HP C8180 SCAN TO PDF

The effect of rigidity of the frame reinforcing a cut-out on form and magnitude of post-buckling deformations occurring in operation conditions is analysed. A methodology based on numerical tools is proposed for determining alternative solutions in the design of structure skeleton leading to improvement of operation stability. Cycle life prediction of Lithium-ion cells under complex temperature profiles.

Failure of Lithium-ion cells usually results from a gradual and irreversible ca-pacity fading process. However, because of neglecting temperature influences, this classic method may lead to significant prediction errors, especially when cells are subject to complex temperature profiles.

In this paper, we extend the classic regression-based model by incorporating cell temperature as a predictor.

Two effects of temperature on cell capacity are considered. A cycle life test with six cells are conducted to valid the effectiveness of our method. Results show that the improved model is more suitable to capture the dynamics of cell capacity fading path under complex temperature profiles. Prognozowanie cyklu ycia ogniw lito-wo-jonowych przy zoonych profilach temperaturowych. Uszkodzenia ogniw litowo-jonowych zazwyczaj wynikaj ze stopniowego i nieodwracalnego procesu utraty pojemnoci.

Wyniki dowiad-cze pokazuj, e na ten proces silny wpyw wywiera temperatura. W zastosowaniach inynieryjnych, naukowcy czsto wykorzystuj podejcie oparte na regresji do modelowa-nia procesu utraty pojemnoci w poszczeglnych cyklach by nastpnie dokona prognozy trwaoci w danym cyklu pracy. Jednake, ta klasyczna metoda nie bierze po uwag wpywu temperatury, co moe prowadzi do znacznych bdw predykcji, w szczeglnoci, gdy ogniwa pozostaj pod wpywem zoonych profili temperaturowych.

W prezentowanym artykule, rozszerzono klasyczny model oparty na regresji poprzez wczenie temperatury ogniwa jako czynnika prognostycznego. Przeanalizowano dwa rodzaje wpywu tempe-ratury na pojemno ogniw.

Z jednej strony, wysoka temperatura oddziauje pozytywnie pozwalajc ogniwu na uzyskanie wikszej pojemnoci w danym cyklu; z drugiej strony jest to wpyw negatywny, poniewa wysoka temperatura przyspiesza utrat pojemnoci ogniwa. Przy bimoateriay szeciu ogniw, przeprowadzono badanie trwaoci w danym cyklu pracy w celu potwierdzenia skutecznoci naszej metody. Wyniki pokazuj, e udoskonalony model pozwala lepiej uchwyci dynamik cieki utraty pojemnoci ogniwa w warunkach zoonych profili marxiniak.

Dobr rozstawu krnikw grnych przenonika tamowego z uwzgldnieniem losowo zmiennej strugi urobku. Przedstawiono studium optymalizacji konstrukcyjnej waciwego doboru rozstawu krnikw grnych – grniczych przenonikw tamowych, pod ktem zmniejszenia zuycia jednostkowej energii transportu z uwzgldnieniem zrnico-wanych warunkw eksploatacyjnych. Selection of carry idlers spacing of belt conveyor taking into account random stream of transported bulk material.

The study on the design optimisation of belt conveyors used in the mining indu-stry the proper selection of carry idlers – aiming to decrease the specific energy consumption of transportation with regard to different operational conditions is presented.

The purposefulness of the individual treatment to the carry idler spacing, depending on the conveyors location within the haulage system and its operational loadings bigger for the main haulage and smaller for the division conveyors is found. The presented results of calculations are evidences for further economic analysis, which take into account apart of energy costs also costs of installation and replacements of idlers. Obliczenia wykonano w rodowisku specjalistycznego oprogramowania inynierskiego wykorzystujc wyznaczone laboratoryjnie charakterystyki oporu obracania krnikw w funkcji obcienia oraz zidentyfikowane rozkady strugi urobku w odstawie gwnej i oddziaowej.

Przedstawione wyniki oblicze s przesankami do analiz ekonomicznych, uwzgldniajcych – oprcz kosztu energii rwnie koszt zabudowy bkomateriay wymian krnikw.

amin_n_ed_titanium_alloys_towards_achieving_enhanced_propert.pdf

Poprawa efektywnoci i niezawodnoci lokomo-tyw spalinowych w wyniku modernizacji ukadu sterowania obcieniem zespou napdowego. W artykule przedstawiono koncepcj modernizacji ukadu sterowania obcieniem zespou napdowego lokomotywy spalinowej na przykadzie lokomotywy serii sM Proponowane rozwizanie polega na zastosowaniu elektronicznego regulatora obrotw i mocy silnika wysokoprnego a8c22W, opracowanego w wyniku wsplnych prac auto-rw z firm Lokel czechy i Newag s.

Polskarealizujcego na lokomotywie now, optymaln charakterystyk eksploatacyjn. Bioateriay stanowiskowe oraz ponad trzyletnia eksploatacja obserwowana loko-motywy z zamontowanym regulatorem elektronicznym wykazay poprawne i niezawodne jego dziaanie. Bazujc na danych zgromadzonych podczas eksploatacji obserwowanej, przeprowadzono ocen efektywnoci proponowanego rozwizania w oparciu o analiz Lcc Life cycle cost.

  EL ARRANCACORAZONES PDF

Diesel locomotive efficiency and reliability im-provement as a result of power unit load control system modernisation.

The article presents an idea of modernisation of a diesel locomotive biomaterlay unit load control using sM31 locomotive. Polandin which a new optimal ope-rational characteristic is realized in the locomotive. This characteristic was selected following optimization calculations using a mathematical model mapping the real conditions of the motor-generator work in a diesel engine. Test stand experimental in-vestigations together with an over three-year supervised observation of the locomotive equipped with the electronic governor have proved its correct and reliable operation.

Based on the data collected in supervised observation the efficiency of the proposed solution has been assessed, supported by an Lcc Life cycle cost analysis. Technika diagnostyki oparta na addytywnych modelach regresyjnych w zadaniach biecej eksploatacji sieci gazowej. W artykule przedstawiono metod oszacowania wartoci cinienia w okrelonych punk-tach wzowych sieci przesyowej gazu ziemnego dla potrzeb przewidywania zmiany stanu procesu w trakcie jego eksploatacji.

Badania przeprowadzono na podstawie danych z modelu analitycznego symulatora sieci, ktry dostrojony jest do rzeczywistej sieci przesyowej gazu.

Diagnostic technique based on additive mo-dels biomatwriay the tasks of the ongoing exploitation of gas network.

The article presents a method of estimating the pressure value at given nodes of na-tural gas transmission network for the purposes of mwrciniak changes of the process state during its exploitation. For this purpose additive regression model was applied together with non-parametric estimation techniques, which was used for monitoring the operation of gas networks, as well as designing the system of fault detection, and then the assessment of sensitivity for particular faults.

Research was conducted on the basis of data from the analytical model of network simulator, which is adjusted to the actual gas transmission network. Any sighting system has been intended, first and foremost, to find a sighting angle and a lead angle, both of them essential and indispensable to fight hostile targets. Destructive factors such as, e. That is why any sighting system requires specific checks possibly if need be followed with some adjustments based on the findings of these checks to remove negative effects of any ageing processes that might have affected this system.

Determination of the density function of the deviation using difference equations and the Fokker-Planck equation is a basic element of the presented method, which enables next biomatetiay.

I Stanisaw GuzowSkI, Maciej MIchnej Yuan-jian YAnG, weiwen

The paper has been concluded with a numerical example that proves the application-oriented nature of the issues in question, represented by the earlier conducted assessment of lifetimes of the systems intended to find the sighting and lead angles and.

Wyznaczenie rozkadu czasu przekraczania stanu granicznego i jego zastosowanie do okrelania trwaoci wybranych urzdze lotniczych. Praca dotyczy modelowania zmian narastajcych odchyek parametrw diagno-stycznych charakteryzujcych stan techniczny jednego z systemw statku powietrz-nego, tj. Jednym z gwnych zada systemu celowniczego jest wyznaczenie ktw celowania i wyprzedzenia niezbdnych do zwalczania celw przeciwnika.

Oddziaywanie w czasie eksploatacji statku powietrznego czynnikw destrukcyjnych m. Wystpienie takiej sytuacji powoduje wprowadzenie do istotnego bdu do procesu celowania i obnia warto wskanikw charakteryzujcych jako jego przebiegu. Z tego te wzgldu system celowniczy wymaga okrelonej kontroli i w oparciu o uzyskane wyniki, potencjalnej regulacji majcej na celu usunicie ujemnych skutkw procesw starzeniowych celownika.

Podstawowym elementem pracy umoliwiajcym dalsze analizy byo wyznaczenie funkcji gstoci odchyki z wykorzystaniem rwna rnicowych oraz rwnania Fokkera-Plancka. Do nowatorskich elementw pracy naley zaliczy: Praca podsumowana jest przykadem obliczeniowym przedstawiajcym aplikacyjny charakter poruszanej tematyki, odwzorowanej na przykadzie oceny trwaoci ukadw okrelajcych kt celowania i wyprzedzenia i.

Przedstawiona metoda oceny trwaoci w niniejszym artykule moe by zastosowania do innych urzdze.